Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

Наши партньори:

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Фотографски  услуги:
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
Къща за гости Кристал в Триград

Огнено шоу за сватби и събития

https://www.ognenoshow.com/

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Методи за пречистване на отпадъчните води

Отпадъчните води се получават в резултат на дейността на промишлени,селскостопански и комунално-битови обекти. Получават се и от валежите, които преминават през замърсен въздух , улиците, промишлените площадки и т.н. като увличат и разтварят различни замърсители (вредни вещества). Във водите има голям брои примеси, които са в различно дисперсно състояние-емулсии, суспензии, колоидни молекули, йонни разтвори.

Технологията за пречистване е в пряка зависимост от състава и количеството на отпадъчните води. В случаите когато в тях се съдържат ценни суровини те трябва да бъдат извлечени по най-подходящ начин и оползотворени. Когато такива липсват технологията се свежда до такава обработка,че те да се иградят до безвреднин вещества.
Методите за пречистване на отпадъчните води са много, но по-съществено приложение имат следните: механични, химични, физико-химични, термични, биологични и др.
1. Механични методи- чрез тях се отделят твърдите, разтворими вещества  и предмети. За тази цел се използват мрежи, решетки, филтри различни сита, утаители и др. Ефективността на тези методи е между 50-70%.
2. Химични методи- предлагат се в случайте когато се налага да се отстранят разтворени вещества в отпадъчните води. В замърсените води се поставят различни реагенти, които влизат в заимодействие чрез различни реакции с примесите. Краиният продукт са нетоксични или малко токсични вещества или окислени примеси.
3. Най-често използваните химични реакции са окисляване и  неутрализация. Окисляването най-често се извършва с кислороден диоксид  или активен хлор. Ефективността на тези методи е между 80-90%.     
4. Физико-химични методи- използват се при пречистване на отпадъчните води със суспензии, елмусии  или при разтворени органични и неорганични вещества. Тук се отнасят –колагулации,флотация,флоакулация,адсорбция,екстракция,йонообмен, ултрафилтрация, дестилация, кристализация , електролиза , изпарение и др. Ефективността на тези методи е между 90-95%.
5. Биологични методи- те най-често се използват за пречистване на замърсени с органични примеси (вещества) отпадъчни води. През последните няколко десетилетия на миналия век и малко преди това, за биологично пречистване постепенно започват да се прилагат различни конструкции на въртящи се биодискове. Те се потапят в замърсената вода, въртят се бавно, като през определен интервал повърхностната част на дисковете са в контакт със замърсената вода, а след това –във въздуха.
Пречистването се осъществява от активната биомаса от микробиоорганизми, които се развиват по повърхността на диска. Органичните примеси под действието на кислорода и микроорганизмите се разграждат. В същото време се натрупва голямо количество биомаса, която периодично се отстранява от дисковете и повърхността. Събраният концентрат се депонира на определени за целта места като се обезврежда по анаеробен начин, т.е в анаеробни условия. Биологичните методи намират широко приложение за пречистване в малки населени места, къмпинги, животновъдни ферми, почивни домове и др.
При деструктивните процеси замърсяващите вредни вещества се превръщат в неотоксични безвредни продукти.
          Методът за технология се избира в зависимост от следните фактори:
Санитарни и технологични изисквания за качеството пречистените води в съответствие с приетите стандарти.
За какви цели ще се използват пречистените води.
Количество и степен на замърсеност на отпадъчните води.
Ефективност на процеса на пречистване.
Конкретни условия на мястото определено за инсталиране на пречиствателното съоръжение.
 

Най-нови

Най-четени