Основни краниометрични показатели


Автор: Росен Илиев
 
Антропометрията (от гръцки антропос-“човек” и матрон-“измервам”) е наука, която се занимава с измерването на човешкия индивид. Един ранен инструмент на физическата антропология е използван за идентификация, за целите на разбиране на човешките физически вариации в палеоантропологията и в различни опити да се съпоставят физическите с расовите и психологичните черти. 
Краниометрията е раздел от антропометрията, занимаващ се по-специално с измерването на черепа.
 
 
Метричните характеристики на черепа са необходими при антропологичното изследване, тъй като дават обективни данни за неговата големина като цяло и за големината на отделни негови части.
 
 

Метрични характеристики на черепа

       Метричните характеристики на черепа са необходими при антропологичното изследване, тъй като дават обективни данни за неговата големина като цяло и за големината на отделни негови части. Абсолютните размери се характеризират с помощта на категории (малък, среден, голям) важни белези като дължина, ширина, височина, а взаимоотношенията им се представят в индекси. Индексите са необходими за цялостна характеристика на изследвания обект (черепа и неговите части) и за расовата диагностика. Краниометрията се извършва с инструменти от краниометричния набор директно върху черепа между антропологичните точки и с помощта на други допълнителни уреди и устройства (гониометър, мандибулометър, краниограф). Някои от размерите и ъглите се вземат от краниограма - очертание на черепния контур в различни норми. Метричните признаци могат да бъдат линейни - хорди и дъги, изразени в мм и см, ъглови в градуси, обемни в см3, а индексите се представят в единици.
Гониометър
Гониометър
 
Мандибулометър
Мандибулометър
 
Краниометър
 
Краниометър
Шублер
Шублер
 
При използване на гониометър след поставянето на черепа във Франкфуртската хоризонтална равнина се измерват някои от ъглите на лицевия дял на черепа спрямо нея, а именно:
общ профилен ъгъл - nasion - prosthion
ъгъл на средната част - nasion - nasospinale
ъгъл на алвеоралната част - nasospinale - prosthion 
ъгъл на носните кости - nasion - rhinion
ъгъл на челния профил от nasion - nasion - metopion
ъгълът на изпъкване на брадичката - pogonion - infradentale към хоризонталната равнина, в която е поставена долночелюстната кост
назомаларния ъгъл - frontomalare orbitale dex. - nasion - frontomalare orbitale sin.
зигомаксиларният ъгъл - zygomaxillare dex. - nasospinale - zygomaxillare sin.
От краниограмата задължително се вземат спрямо Франкфуртската хоризонтална равнина следните ъгли:
за вертикална профилировка на очниците - от orbitale към най-високия край на очницата
за хоризонтална профилировка на очниците - от точката на свързване на горночелюстната и ябълчната кост в долния очничен ръб до nasion
Трябва да се запомни, че черепът или главата на изучавания субект трябва да се описва в определен порядък, ръководейки се от "нормите", специално установени за това
А именно:
Norma verticalis Blumenbachii – описание на главата отгоре
Norma frontalis Henleii – описание на главата отпред
Norma occipitalis de Baerii – описание на главата отзад
Norma temporis Virhowii – описание на главата от страни
Norma basilaris Owenii – описание на черепа отдолу
Basion (основа) – точка на сечение на предния край на големия задтилов отвор с медианната плоскост
Opisthion (заден) – точка на сечение на задния край на задтиловия отвор с медианната плоскост
Inion (тил) – най-голямото отстояние на protuberantiae occipitalis externae от латералната плоскост. 
Obelion (обелиск) – място на кръстосване на стреловидния шев с напречната линия, съединяваща двата теменни отвори (foramina parietalia). 
Lambda (гръцка буква L-l) – точка на сливане на ламбдоидния шев със стреловидния
Bregma (теме) – място на голямата фонтанела в точката на съприкосновение на стреловидния и венечния шев
Metopion (чело) – точка на кръстосване на медианния обхват с най-малката права между челните хълмове
Ophryon (вежда) – точка на кръстосване на най-малкия диаметър на челото със сагиталната окръжност на черепа
Sthefanion (венец) – точка на пресичане на венечния шев с линията semicircularis-temporalis. 
Nasion (asterion – звезда) – точка на съединяване на носо-челния шев с медианната плоскост
Alvion (abveola – дупчица) – точка на пресичане на края на алвеоларния израстък на горната челюст (между резците) с медианната плоскост
Mention (mentis – мнение) – точка на кръстосване на медианната плоскост и края на брадичката
Gonion – горната част на външния ъгъл на долната челюст 
Dacryon – точката на съвпадение на челния израстък на горната челюст, челната и слъзната кост
Pterion (перо) – област на сближаване на челната, теменната, слепоочната кост и голямото крило на клиновидната кост
alt
 
alt
alt
alt
alt
alt
   
 
alt
 
Устройството на черепа
Устройството на черепа
 

От  черепния дял се вземат следните краниометрични показатели:

 
Дължина на черепа (Head Length)измерва се от крайната точка на тила до крайната точка на челото
alt
Ширина на черепа (Head Breadth) измерва се между двете точки с най-голяма ширина на черепа
alt
Черепен индекс (Cephalic Index, C.I.) - равен (ширина / дължина)*100. Cъгласно получения черепен индекс главата се подразделя на следните категории –
Човек или череп Черепен индекс
Долихокефален (Dolichocephalic) = дългоглав ~ < 75
Мезокефален (Mesocephalic) = средноглав ~ 75 - 80
Брахикефален (Brachycephalic) = късоглав  ~ > 80

 

alt

А. Долихокефален (дългоглав) череп с индекс 72.9
Б. Брахикефален (късоглав) череп с индекс 88.3
 
Бизигоматик (Bizygomatic) представлява максималната ширина на лицето в областта на скулите
alt
Пълна лицева височина (Total Facial Height) измерва се от насиона до най-ниската точка на гнатиона
alt
 
alt
 
Бизогоматикът и Пълната лицева височина служат за определяне на втория най-важен индекс в краниометрията- 
Лицев индекс (Facial Index) - равен (пълна лицева височина / бизигоматик) * 100. Лицевия индекс подразделя хората на следните категории –
 
Човек или череп Лицев индекс
Юрипросопик (Euryprosopic) = ниско лице  ~ < 84
Мезопросопик (Mesoprosopic) = средно лице  ~ 84 - 90
Лептопросопик (Leptoprosopic) = дълго лице
 ~ > 90
 

alt

А. Дълго лице (лептопросопик) с индекс 93.5
Б. Късо лице (юрипросопик) с индекс 83.3
 
Височина на черепа (Head Height)  - измерва се от центъра на ушната мида до връхната точка на черепа 
alt
Височината на черепа се явява една от най-важните антропометрични характеристики. 
Индекс дебелина/височина  =  максимална височина * 100 / максимална дебелина на черепа 
Съгласно този индекс черепът се подразделя на следните категории – 
 
Човек или череп Индекс дебелина/височина на черепа
Тапеинокраниал (Tapeinocranial) = нисък череп ~ > 92
Мериокраниал (Merriocranial) = средно висок череп    ~ 92 - 98
Акрокраниал (Аcrocranial) = висок череп  ~ > 98

Бигониал (Bigonial) представлява ширината на долната челюст

alt

Минимална фронтална ширина (Minimum Frontal) представлява ширината на черепа при челото

alt

Основни участъци на носа

alt

Ширина на носа (nb), Височина на носа (nh), а измерването на Носовия индекс е показано на следващото фото – 

alt

alt

Тип нос  Носов индекс
Лепторин (Leptorrhine) = Дълъг нос  < 70
Мезорин (Mesorrhine) = Среден нос 70-85
Платирин (Platyrrhine) = Широк нос
>85
 
Коренът "рин" на гръцки означава "нос".
На снимката отдолу е показан начина на измерване на носовия ъгъл.
alt