Антропология на източните славяни

 alt      

     Източните славяни имат много както общи, така и различни антропологични черти. Няма смисъл да се изолират и сравняват групите на руското, украинското и белоруското население, техните характеристики и броя на расовите типове е сходен.

                                                                                     Русия

 

    Територията на Европейска Русия може да бъде разделена в няколко области на антропологията, всяка от които е на свой ред свързана с всички други настоящи видове. Съответно за социално-икономическото разделение избираме географските области: Северна Русия (Северна, Западна и Северна Европа), Централна Русия (Централната и Черноморската област), Поволжието, Югозападна Русия (Северен Кавказ), Урал. Като цяло, те могат да се поделят на около 5 антропологични зони:

    – Балтийска- Северозападна Русия.

    – Източно-европейска –Северна- централна Русия.

    – Уралска-  Североизточна Русия, Централна и Източна Русия, Волга, Северен Урал.

    –  Понтийска-  Южна- централна Русия, Югозападен регион (Дон Таман).

    – Каспийска-  Южен Урал, Волга, Югоизточен регион.

 

1. Балтийска зона. Тези територии са били колонизирани от славяните, а по-късно са присъдинени към княжество Новгород. Първоначално там са живели угро-финските племена. В основата на местния балтийски тип  стои нордическия расов компонент. Малката Балтийска раса може да се характеризира като относително набита, с лека пигментация, високоглавост, брахикефалност, кръгло лице, широк и често вдлъбнатнос и късо лице. Характеризира се с висока честота на гени от тип „В“ в кръвта. Балтийската раса има древен монголоиден примес, очевидно още от Неолита. Също така, това население притежава и някои палеолитни и нордически елементи. Широко разпространена е в Източна Европа (балтийските държави, Полша, Финландия). Повечето от описаните белези се проявяват в по-голяма или по-малка степен сред Северната голяма раса.

Броят на гените от тип „В“ (Q) е характерна расова черта .  Този ген има ниска честота сред германските и романските народи, които принадлежат главно към Нордическата и Средиземноморската раси. Ген тип „В“  е често срещан в Южен Кавказ: сред  динаридите и арменоидите. Въпреки това, най-висока честота на гена „B“ се наблюдава сред монголоидните раси. В Европа честотата му се увеличава сред урало-алтайските народи и някои от народите на Източна Европа свързани с уралската група.

Най-често срещаният расов компонент в Северна Русия е нордическия, особено в Померания, в Новгород и Псков. Нордическата европеидна раса се характеризира с висок ръст, лека пигментация, високоглавост, долихокефалност, дълго и тясно лице, дълъг и тесен нос. Има ниска честота на ген тип „B“ в кръвта си. Дели се на няколко подраси. Често срещана е и в Северна Европа (Германия, Великобритания, Скандинавските страни).

Заедно с нордическия компонент в момента  се среща и уралския лапланоиден тип притежаващ монголоидни расови белези.

Расите в различните части на зоната са равномерно смесени, но като цяло можем да кажем, че силна доминация има относително чистия вид на Балтийската раса.

Населението на тази област се отличава с най-светлата пигментация в Русия.  Отличава се с нисък ръст (средно 165 см), умерена брахикефалност (със среден черепен индекс от 82 ,в някои райони до 84), кръгло лице (среден лицев индекс- 85), широк нос (среден носов индекс от 67). Висока честота на гени от тип „В“ в кръвта.

Населението на Балтийската зона съставлява около 15% от населението на Европейска Русия.

 

2. Източно- европейска зона. Тази  територия първоначално е била населена предимно с угро-фински племена, които са били колонизирани от славянските племена. Така че, в Източно- европейската зона основният антропологичен елемент е северния балтийски европеиден компонент. Съществена част от угро-финските народи е алпийския расов елемент. Европеидната югоизточна Алпийска раса е близка с Балтийската раса и големите палео-европеидни раси. Тя се различава от западната Алпийска раса по високоглавостта и високата честота на гени от тип „В“ в кръвта си. Но също така тя е с къси крака, кръгло и широко лице, тъмна пигментация и вдлъбнат нос.

Разбира се в тази област преобладава и северния древно -славянски елемент, но само в смес с Балтийската раса и с някои други типове. А именно, в област Волга (предимно) с монголоидни елементи, а в Урал и с източно-средиземноморски елементи.  За зоната е характерен нисък ръст (средно 166 cm), умерена брахикефалност (среден черепн индекс 81, в някои райони до 83), умерено широко лице (среден лицев индекс- 86), средно широк нос (носов индекс от 64). Има висока честота на гени от тип „В“ в кръвта.

Населението на източно-европейския Северно-Кавказки антропологичен район съставлява 25% от населението на Европейска Русия.

 

3. Уралска зона. За тази зона е характерен лапланоидния расов тип. Уралските –лапланоиди са  метиси между европеидната и монголоидната раса. Той е много нисък и набит, нискоглав, с широк нос и тъмна пигментация.  Има висока честота на гени от тип „В“ в кръвта. Той се дели на няколко подраси. Ясно е, че тези земи са били обект на славянската колонизация (Балтийската раса) , но монголоидните видове тук силно доминират. Зоната се дели на три подрегиона :

А) В зоната на север са концентрирани самоедите. Тук доминират  балтийско-уралските метиси. Има и нордически и монголоидни компоненти.

Местните видове са ниски (средна височина от 164 cm), с умерено разпространение на светли очи и коса на запад, и с абсолютна доминация на тъмните нюанси на изток и североизток.  Притежават умерена брахикефалност-81, (мезокефалия на изток, а на запад – брахикефалия).

Б) В централната част расовия състав е подобен на северната, но се различава в специфичната плътност на компонентите, както и в географията на тяхното разпределение. Суб-монголоидните елементи преобладават в централната част на определената област, където ръстът е най-малък (162-163 см). Като цяло, балтийско-уралската смес има леко предимство пред останалите видове.

Населението се характеризира с: нисък ръст (средно 163 см), смесена пигментация на  запад и умерено-тъмна на изток, с умерена брахикефалност (82,). В района на река Волга хората са долихокефални.

В) Южния подрайон се характеризира с присъствието както на монголоидни, така и на източно-средиземноморски елементи. Антропологичните белези на тази зона включват  нисък ръст (средно 165 см), умерено-тъмна пигментация и брахикефалност (79-80). Като цяло в районът имат абсолютна доминация балтийско-уралските метиси. Северно- европейските и монголоидните елементи (около 50%) преобладават на север, а останалите – с монголоидна и европеидна добавка на юг.

Антропологичните характеристики на районът са следните: среден ръст- 165 см, умерено- светла пигментация на очите и косата в северозападната част, смесена на  югозапад, както и преобладаващо тъмна на изток, средният черепен индекс е 81, лицето е много кръгло с индекс 84, много къс нос. (с индекс 70). Характерна е високата честота на гени от тип „В“ в кръвта.

Населението на Уралската зона съставлява 35% от населението на Европейска Русия.

 

4. Понтийска зона. Тази област е може би по-малко разнообразна от описаните по-горе.Основно  преобладава понтийския расов тип. Той се характеризира с висок ръст, тъмна пигментация, високоглавост, долихокефалност, с дълъг и тънък нос, дълго и тясно лице, с ниска честота на гени от типът „В“. Този расов тип се среща също и в Гърция, Румъния, Южна Украйна и България.

В допълнение на понтийския се срещат и балтийски и нордически расови елементи. Нордическия тип е съсредоточен в северната част на зоната. В крайна сметка в антропометричните си данни понтийците са идентични със нордическите популации, а в пигментацията със смесените.

Съществуват два регионални подвида-  северен и южен.

А) Северния има ръст под средния (166 см), смесена пигментация и мезокефалност (среден черепен индекс 79).По изключение в някои части на черноморския район се наблюдава значително по-голям ръст (средно 169 cm), по-нисък черепен индекс (78,5), дълго лице (до 89), умерено широк нос (среден индекс -65) и по-светла пигментация. Всичко това показва, че е концентриран сравнително чист нордически елемент. Очевидно  нордическо- арийските расови елементи (скито-сармати) са често срещани сред източните украинци.

Б) Южния подтип се различава от първия по по-високия си ръст (168-169 см) и малко по-късия череп (80-81). В областта Източно-средиземноморската раса леко доминира над Балтийската. Като цяло, населението на Южно- понтийско-Кавказкия район притежава следните характеристики: среден ръст (167 см), смесена пигментация, суб-брахикефалност (среден индекс 80), относително дълги и тесни лица и носове. Ниска честота на гени от тип „В“ в кръвта.

Населението на тази зона е 20% от населението на Европейска Русия.

 

5. Каспийска зона. Тази област напомня на расовия състав на уралските метиси, но е много по-монголоидна. Силно доминирана е от чисти монголоидни видове, главно по Волга, както и от северно-монголоидни (вътрешно- азиатски) типове, характерни за Централна Азия (както и за съседен Казахстан),.

Хората тук се характеризират с много нисък ръст (163-164 см), силен превес на тъмната пигментация на очите и косата, суб-брахикефалност на югозапад (80-81) и брахикефалност на североизток (84-85). Антропометрия и морфология като цяло е подобна на тази от района на Урал, но много по-близка до монголоидните стандарти.  Има висока честота на гени от тип „В“ в кръвта.

Населението на Каспийската зона е 10% от населението на Европейска Русия.

Така че, в територията на Европейска Русия се среща нордически тип (15% в Балтийската зона, а в Източна Европа 25%), два под-метисни монголоидни типа (35% в Урал и 10% в  Каспийската зона) и един южно-европейски тип (20%).

Трудно е да се направи точна характеристика на европейското руско население, защото северните земи с преобладаващо руски европеидни и  угро-славянски елементи се различават значително от Югоизточната част на страната … Монголоидните черти, въпреки че се срещат почти навсякъде в европейската част на Русия, не са много разпространени във  вековните западни руски територии. Дори в метисните „под-монголоидни“ зони, като цяло населението е смесено. Като цяло 60% от населението спада към Северно-европеидната раса (25% Балтийска раса и 35% източно- европейски зонални видове), 30% са метиси „под-монголоиди“ , 10% са южно-европейските типове.

 

Примери за руснаци:

 

Украйна

 

Тъй като не разглеждаме много малки райони, ще бъде по-лесно да се използва етнографското разделение на Украйна:

Полесие (Север), Волин (Център- Запад), Галисия (южната част на Запад), Подолие (на изток в Галисия – границата с Молдова), Буковина и Tранскарпатия (планината Карпатите), Приднепровие (Централна Украйна – лесостепната зона между на Полесието и степите), Слобода (Северо-източната граница с Русия), Запорожие, Таврия (Южната степна зона).

Земите на Украйна се делят на три антроположки зони:

    „Източно- европейска“ или „Централно-украинска“– Полесие, Волин, Галисия, Подолия, Средно Приднепровие, Слобода.

    „Понтийска“- Запорожие, Таврия.

    „Карпатска“-  Tранскарпатия, Буковина.

По-голямата част от населението на Украйна е генетично свързано с племената, които са я обитавали в древността.

1. Източно-европейска зона. Тази зона заема по-голямата част от територията на Украйна.Основен за нея е общия украински централен тип на балтийско-нордическия расов тип, представен както в чист, така и в смесена форма (предимно от Южен Нордид).

Зоната не се подразделя на 3 подзони:

А) Западна (Галисия, Западна Подолия). Налице е преобладаването на южно-нордическите европеидни типове, формирани при смесването на Нордическата раса (главно от келтски тип) с динаро-алпийски елементи от южно-европеиден тип. Този вид е широко разпространен в Западна Европа, особено сред южните германци (Швейцария, Германия, Австрия). Украинците от този тип са свързани с келтските, тракийските и илирийските етнически елементи.Местното население е доминирано от умерено-светлата пигментация на север и смесената – на юг, средния ръст е 167 cm, умерена брахикефалност (средно 83, но в някои райони и до 84), имат дълго и тясно лице (90), дълъг  и тесен нос (60) .

Б) Северна (Полесие, Волин). Доминиращ е относително чистия балтийско-нордически тип. Украинците са генетично свързани със северната част на Днепровско- Донецката култура.

Доминира светлата пигментация в по-голямата част от територията. Средния ръст възлиза средно 167 cm, характерна е умерената брахикефалност (среден индекс 82),  умерено късо лице (86-87), умерено широк нос ( среден индекс 66).

Съдейки по антропометрията и морфологията може да се твърди, че древния монголоиден компонент сред местния балтийско-нордически тип е минимален в сравнение със съседните източноевропейски страни.

В) Централна (Източно Подолие, Средно Приднепровие, Слобода). Налице е стабилна  смес на нордически и балтийско-норически видове. Както ясно се вижда при нивото на пигментация и в антропометрията.

На запад и на север значителен превес има светлата пигментация на Запад, на изток смесената,  а в центъра умерено-светлата пигментация. Сравнително висок ръст -169 см, умерена брахикефалност (82 , в отделни зони – до 80), носов индекс- 63.Като цяло основия расов тип е Норик. В централната част населението е от смесен тип.

Населението на централно-украинската зона е 60% от населението на Украйна.

2. Понтийската зона много напомня антропологично на роднинската зона в Русия, която описахме по-горе. Основният елемент тук е понтийския, в допълнение с балтийско-нордически- норик елементи, както и в по-малка степен – на северно-монголоидни тюркски (като примес) и динарски елементи. Източния нордически тип е често срещан, но очевидно не е локализиран, както и в Русия. Под- монголоидния компонент – добавка на централно-украинския тип е по-разпространен в сравнение със западните и северните райони.

На запад и на север преобладава  светлата пигментация, докато в южната част на Крим и по крайбрежието на Азовско море преобладава тъмната,а  в центъра като цяло пигментацията е смесена. Характерни са високия ръст (средно 169 см, а в Крим- 165 см), умерена брахикефалност (средно от 82,5 и несъмнената понтийска долихокефалност). Метричните данни са типични за смесена зона.Понтийските елементи  съставляват около половината от населението.

Населението на понтийската зона е 30% от населението на Украйна.

3. Карпатска зона. Това е метисна южно- европеидна зона. Разпространени са южно-европеидните видове (динарски, алпийски и други), както и северно-европеидните елементи.

Динарската раса се характеризира с висок ръст, тъмна пигментация, високоглавост, дълго лице, голям нос, често изпъкнал.  Има висока честота на гени от тип „В“ в кръвта.

Смесения пигмент е срещан на север, но като цяло преобладава тъмния.  Също така са характерни: висок ръст (170-171 см) и брахикефалност (среден индекс-84). Населението на Карпатската зона съставлява 10% от населението на Украйна.

Почти цялото население на Украйна се отличава с изненадващо ниска честота на гени от типът „В“ в кръвта.

Като цяло към Нордическо-европеидната раса принадлежи 80% от населението (10% Норик, 20%-  балтийско-нордически тип, 50% -украински централен тип – смес от първите две плюс южно-европейски и монголоидни елементи),10% са метиси от динаро-карпатски  тип, а 10% са метиси от понтийски тип.

Примери за украинци:

 

Беларус

Като цяло подобно на Русия и Украйна, Беларус е част от източно- европейската расова зона. На територията на Беларус абсолютно доминира балтийско-нордическия тип. Той се дели на три свързани подтипа. Като цяло Беларус се характеризира със значителен превес на светлата пигментация, нисък ръст (средно 166 см), умерена брахикефалност (среден индекс 82), широки лица и носове (носов индекс 69).

Примери за белоруси:

 

alt