Хамитската раса

Автор: Росен Илиев

За съвременните жители на Източна Африка е характерна три вида икономика- земеделие, скотовъдство и камилно скотовъдство. Тези хора са европеиди или близки до европеидите, като населяват екваториалните гори, нилските блата и  течението на Сини Нил. Към тези народи принадлежат галасите, сомалийците, етиопците и еритрейците. Те говорят на езици, спадащи към два езикови клона- хамитски и семитски.

alt

Хамитският е по-древен от двата, като семитския е внедрен от колонисти няколко века преди новата ера. Хамитския езиков клон се дели на три подгрупи:

1.      Либийско-берберска

2.      Древно-египетска

3.      Кушитска

Познанието ни за расовата история на Източна Африка от Античността е ограничено по южната граница на хамитската езикова акватория. Разкопките в Кения и Танганайка разкриват останките на високи, екстремно долихокефални хора, представители на средиземноморския расов тип. През мезолитния период тези средиземноморски скелети показват смес с негроиди. Територията, източно от езерото Виктория е била южната граница на тази раса, защото по на юг са открити само скелетни останки от предците на бушмените. Разпространението на хамитския език определено е свързано с този расов тип, и затова имаме основание да говорим за “Хамитска раса”.

Днешните жители на територията между Етиопия, Сомалия и Еритрея се делят на следните групи:

1.      Кушити: потомци на пре-семитското земеделско население от северното етиопското плато;

2.      Сидамити:също пре-семитско земеделско население от Югозападна Етиопия;

3.      Амхарите:потомци на хадхрамаутските нашественици от късната пре-Християнска епоха.

4.      Галасите:потомци на номадските племена, които нахлуват в Етиопия от югозапад през 16 век;

5.      Сомалийците: хамито-говорящи номади, потомци на арабски мисионери;

6.      Данакилите (афарите): близки със сомалийците, също с арабско потекло, населяват Югозападна Еритрея и Североизточна Етиопия;

7.      Негроидите в хамитската територия: това са судански негроиди;

Като цяло населението на този обширен регион, представлява смес между средиземноморци (атланто-медитеранска група)и негроиди. Срещат се и други елементи като ведоидите от Южна Арабия, както и бушмени и пигмеи в Етиопия и Сомалия.

Ръстът сред хамитските народи варира между 164 и 167 см. Структурата на тялото е предимно лептосомна, със седалищен индекс от 50-51. Характерни са дългите стъпала, в комбинация с къси ръце и тесни рамене. Малко етиопци притежават широк таз. Структурата на тялото на африканските хамити е типично средиземноморска, но сред сомалийците се срещат силни местни черти, близки с тези в Южна Индия и Австралия.

Изследванията на различните групи в Етиопия показват тенденция на долихо- или мезокефалия, придружена с тясно лице. Дименсиите на главата и лицето са фундаментално средиземноморски, докато негроидните черти трябва да се търсят в ширината на носа и скулите.

Черепът е по-дълъг от този на йеменските средиземноморци;амхарите имат дължина на черепа от 194 мм, ширина от 150 мм и височина от 127 мм. Черепния индекс е 77 или по-нисък. Галасите имат по-малък череп от амхарите, но също са мезокефални (78). Съществува и малко брахикефално малцинство. Жителите на етиопското плато, въпреки техния език и етнически произход са долихо- или мезокефални, подобно на всички средиземноморци.

Височината на черепа (124 мм) при сидамосите, обаче е по-ниска от тази при амхарите и галасите. Сомалийците имат по-малка глава и са чисто долихокефални, с дименсии от 192 мм (дължина), 143 мм (ширина)и 123 мм (височина)на черепа. Черепния индекс възлиза на 74.5. Тези характеристики са изключително близки до средиземноморския тип в Йемен, както и на някои северни бедуини. Кушитите имат минимум фронтал- 104-106 мм, докато сомалийците- 102 мм. Бизогоматикът при първите е 134-136 мм, а при вторите е 131 мм. Бигониалът при кушитите възлиза на 101-102 мм, докато при сомалийците на 96 мм. Пълната лицева височина и при четирите групи е в границата 71-74 мм.   Интерестното, е че сидамосите, които притежават най-много негроидни черти, имат по-широко чело, бизогоматик и бигониал, както и по-голяма височина на черепа. При сомалийците  горната лицева височина е най-малка. При четирите групи горния лицев индекс е лептопросопик и лептене, а при сомалийците хиперлептопросопик.

Носът при сомалийците, амхарите и галасите се лепторине, с носов индекс респективно- 66, 68 и 69. Тази регресия е индикатор за негроидна кръв. Сидамосите, с носов индекс от 71 са мезорине, като имат най-много негроидна кръв. Сидамосите имат най-дългия и широк нос, с дължина от 55 мм и ширина от 39 мм. Сомалийците имат най-тесния и най-малък нос, с дължина от 52 мм и ширина от 34 мм. Сомалийците, от друга страна принадлежат към екстремна расова форма, с екстремно издължени череп и лице, както и със специален тип долна челюст. В метрично отношение сомалийците са подобни на някои народи от Индия, както и на всичи средиземноморци.

Цветът на кожата при арабите е много по-тъмен от този при етиопците. Всъщност, челото на етиопците е много по-светло от тялото. От трите групи- амхара, гала и сидамо, амхара има най-светла кожа, с мнозинство със средно-кафяв нюанс. Повечето от сидамосите имат много тъмна кожа, с тъмно-кафяв или черен нюанс.

При формата на косата, 80% от амхарите имат къдрава, а останалите права, при галасите правата коса е също 20%, докато при сидамосите се увеличава до 30%. Не-негроидната форма на косата се наблюдава сред 40% от амхара, 30% от гала и 86% сред сомалийците. Черната коса е характерна за всички групи, но спорадично се срещат и индивиди с тъмно-кестенява или червено-кестенява коса.

47% от амхара имат тъмно-кафяви очи, а 11% светло-кафяви, докато 39% са смес между двете. 32% от сомалийците имат черни очи, а 56% тъмно-кафяви. При всички групи има случаи на смесени очи, със зелено-кафяв или сиво-кафяв нюанс, но те съставляват под 2% от населението.

Формата на очите варира при различните групи, поради различните пропорции на негроидна кръв. Европеидния тип очи преобладава сред сомалийците и амхарите, докато при сидамосите преобладава негроидния тип. Сомалийският нос, заема средно положение между европеидния и негроидния тип. Носът на сидамосите е характерен за мулатите. Негроидните черти са най-характерни във формата на ухото, най-вече сред сидамосите и по-голямата част от амхарите.

В заключение може да се каже, че населението на областта между Етиопия, Еритрея и Сомалия е предимно средиземноморско с негроиден примес.

Примери за Хамитска раса:

alt

alt

alt

alt