Монозахариди- глюкоза и фруктоза

Монозахаридите са група въглехидрати, които не се хидролизират, разтворими са във вода и имат сладък вкус. Изградени са от въглеродни, водородни и кислородни атоми и съдържат по няколко хидроксилни групи и по една алдехидна или кетонна група, т.е. това са полихидроксиалдехиди или полихидроксикетони. Полихидроксиалдехидите се наричат още алдози, а полихидроксикетоните- кетози. В зависимост от броя на кислородните атоми монозахаридите са триози, тетрози, пентози, хексози.

За монозахаридите се използват наименования, свързани с произхода или с някое от техните свойства, например алдохексозата С6Н12О6 се нарича гроздена захар или глюкоза, кетохексозата С6Н12О6 се нарича овощна захар или фруктоза, а алдопентозата С5Н10О5– рибоза.

Глюкозата и фруктозата се съдържат в гроздето, в плодовете и в пчелния мед. В растенията се синтезират от СО2 и Н2О под действието на слънчевите лъчи и катализатор хлорофил,т.е. продукт са на фотосинтезата.

Глюкозата е безцветно кристално вещество със сладък вкус. Сладкия вкус се дължи на 5 хидроксилни групи. При нагряване и глюкозата, и фруктозата постепенно се стопяват, а при по-висока температура се овъгляват напълно. По физични свойства фруктозата е подобна на глюкозата.

Характерен за глюкозата и фруктозата е процесът ферментация. Това е биохимичен процес, в резултат на който по-сложните органични вещества се разпадат на по-прости продукти под действието на различни ферменти ензими.